УСТАВ ПАРТИИ

СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС» (далі за текстом – Партія) є політичною партією, що об’єднує на засадах добровільності громадян України – прихильників Програми Партії, з метою формування і вираження політичної волі громадян, побудови незалежної правової держави та громадянського суспільства соціальної справедливості, участь у виборах та інших політичних заходах. Метою Партії не є та не може бути одержання прибутку, доходу.

1.2. Партія провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів України, та згідно з Програмою Партії та цим Статутом.

1.3. Діяльність Партії є несумісною з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі.

1.4. Партія створена і діє із всеукраїнським статусом та поширює свою діяльність на всю територію України.

1.5. Партія має свою Програму, в якій викладені цілі та завдання, а також шляхи їх досягнення.

1.6. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому Законом порядку, має печатки, штампи, бланки зі своєю назвою та партійною символікою, зразки яких затверджуються Президією Вищої Ради Партії.

1.7. Партія може мати партійну символіку, до якої належить партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка Партії підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.8. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право відкривати рахунки в установах банків України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в органах судової влади, а також мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

1.9. Повне найменування Партії українською мовою: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС».

1.10. Скорочене найменування Партії українською мовою: ПП «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС».

2.1. Основною метою діяльності Партії є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, побудові незалежної правової держави та громадянського суспільства соціальної справедливості, участь у виборах та інших політичних заходах.

2.2. Основні завдання Партії:

 • в установленому законом порядку приймати активну участь у виробленні державної політики, створенні та функціонуванні різних дорадчих та громадських органів, здійснення для змін на краще у всіх сферах життєдіяльності країни;
 • в установленому законом порядку приймати участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представництво в їх складі;
 • підтримувати державну єдність, унітарний, демократичний устрій держави, її територіальну цілісність;
 • сприяти зміцненню обороноздатності країни та формуванню основ нової системи національної безпеки;
 • сприяти захисту держави від зовнішньої агресії;
 • сприяти створенню умов для втілення ідей патріотизму та справедливості як моральної основи діяльності всіх гілок влади та верст населення;
 • сприяти створенню стійкої влади, підтриманню політичної, економічної та соціальної стабільності у державі, забезпеченню її безпеки.

2.3. Для здійснення своєї мети та завдань Партія має право:

 • вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та законами України;
 • брати участь у виборах Президента України, народних депутатів України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
 • використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати у) міжнародні спілки з додержанням встановлених чинним законодавством України вимог;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші громадські об’єднання, надавати допомогу у їх створенні;
 • сприяти та брати участь у розробці та реалізації комплексних та цільових програм з вирішення політичних, соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань;
 • викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
 • вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції;
 • одержувати відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань, які передбачені Статутом і Програмою Партії;
 • представляти і захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності;
 • брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України.
 • вступати у цивільно-правові відносин, набувати та здійснювати майнові права;
 • захищати права та законні інтереси партії та її членів, виступати позивачем або відповідачем в суді, представляти права й законні інтереси в органах державної влади, підприємства, установах та організаціях на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством.

2.4. В діяльності Партії забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

3.1. Членом Партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України та законів України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут Партії, неухильно виконує партійні рішення. Членство в Партії є фіксованим.

3.2. Членами Партії не можуть бути: судді, прокурори, поліцейські, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, працівники Національного антикорупційного бюро України, держслужбовці відповідно до обмежень передбачених Законом України «Про державну службу», члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3.3. Вступ до членів Партії здійснюється на добровільних засадах, на підставі особистої письмової заяви, поданої на ім’я Голови місцевої або регіональної організації Партії, або Голови Партії.

3.4. Рішення про вступ до членів Партії приймається Радою місцевої або регіональної організації Партії, Президією Вищої Ради Партії або Головою Партії.

3.5. Учасники установчого з’їзду є членами Партії.

3.6. Строк розгляду заяви про вступ до членів Партії не може бути більшим 30 (тридцяти) днів з моменту її подання, з обов’язковим повідомленням про прийняття такого рішення статутних органів Партії протягом 5 днів з моменту його прийняття.

3.7. Членам Партії видається партійний квиток та заводиться облікова картка, зразок якої затверджуються Президією Вищої ради Партії.

3.8. Партійний стаж обчислюється з часу прийняття рішення про вступ до членів Партії.

3.9. Член Партії зупиняє своє членство в Партії на час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях шляхом подання письмової заяви на ім’я Голови місцевої або регіональної організації Партії або Голови Партії.

3.10. Членство в Партії зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких посадах в Партії. Дія цього пункту не поширюється на членів Партії, обраних на посади керівника та заступника керівника Партії. Членство в Партії зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.

3.11. Підстави припинення членства у Партії:

 • добровільний вихід із членів Партії;
 • виключення із членів Партії в порядку притягнення до партійної відповідальності;
 • інші обставини (у разі смерті члена Партії, притягнення його до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності та у інших випадках, що не суперечать чинному законодавству).

3.12. Член Партії має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в Партії шляхом подання відповідної заяви до Голови місцевої або регіональної організації Партії або Голови Партії. Членство в політичній партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування особи на будь-яких виборних посадах в політичній партії.

3.13. Член Партії за порушення Статуту та Програми Партії, честі та гідності її членів, невиконання партійних рішень, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії або її членів може бути виключений з членів Партії рішенням Ради місцевої або регіональної організації Партії, Президією Вищої Ради Партії або Головою Партії. У члена Партії за зазначені порушення, виражені у формі дій/бездіяльності, може наступати партійна відповідальність із наступним накладенням таких партійних стягнень:

 • громадський осуд;
 • виключення із займаних посад у Партії;
 • виключення із членів Партії.

3.14. Рішення про застосування партійного стягнення до члена Партії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні Ради регіональної організації Партії, Президії Вищої Ради Партії, або за особистим рішенням Голови Партії.

3.15. Припинення або зупинення членства у Партії особи, яка була членом статутного органу Партії чи статутного органу місцевої або регіональної організації Партії, первинного осередку Партії, тягне за собою припинення повноважень цієї особи як члена статутного органу.

3.16. Член Партії, виключений з Партії, має право протягом 5 (п’яти) днів з дня прийняття рішення про виключення подати апеляційну скаргу до Президії Вищої Ради Партії або до Голови Партії.

3.17. Рішення про виключення з Партії набуває чинності з моменту закінчення встановленого строку його оскарження, або після ухвалення рішення Президією Вищої Ради Партії, або Головою Партії.

3.18. Особи, які зупинили членство у Партії поновлюють членство в Партії шляхом подання відповідної заяви, та за такими особами зберігається їх партійний стаж. Особи, які припинили членство у Партії, можуть знову вступити до членів Партії на загальних підставах.

4.1. Член Партії має право:

 • обирати та бути обраним до статутних органів організацій Партії усіх рівнів та статутних органів Партії, контрольно-ревізійних органів Партії;
 • бути висунутим Партією кандидатом для обрання до представницьких органів влади всіх рівнів та на вищі керівні посади в органах державної влади;
 • брати участь у діяльності Партії;
 • вільно висловлювати власну думку та обговорювати будь-які питання партійного життя;
 • вносити пропозиції щодо змін до Програми та Статуту Партії;
 • отримувати інформацію про діяльність Партії;
 • звертатись до статутних органів організації Партії, статутних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів;
 • вносити на ім’я Партії добровільні внески, в межах визначених законодавством;
 • припинити членство в Партії за власним бажанням у порядку, передбаченому Статутом Партії.

4.2. Член Партії зобов’язаний:

 • дотримуватись положень і вимог Статуту та Програми Партії, чинного законодавства України та загальноприйнятих принципів та норм моралі;
 • перебувати на обліку у відповідній організації Партії, яка приймала рішення про вступ до Партії, або у відповідному статутному органі Партії, який приймав рішення про вступ особи до Партії;
 • всебічно сприяти та брати участь у реалізації Програми Партії;
 • брати участь у роботі структурного утворення Партії (згідно з організаційною структурою), у якому він перебуває на обліку;
 • регулярно сплачувати членські внески, розмір та порядок сплати яких регламентуються Інструкцією про порядок сплати членських внесків у Партії, яка затверджується Президією Вищої ради Партії;
 • сприяти поповненню лав Партії новими членами;
 • виконувати рішення організації Партії, у якій він перебуває на обліку, статутних органів організації Партії, у якій він перебуває на обліку, статутних органів Партії, доручення їхніх керівних осіб;
 • надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для перебування його на обліку у відповідній організації Партії;
 • зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

 

5.1. Партія, її організації Партії будуються за адміністративно-територіальною ознакою.

5.2. Не допускається створення і діяльність структурних утворень Партії в органах виконавчої або судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

5.3. Підпорядкованість організацій Партії визначається відповідно до встановленої чинним законодавством України підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

5.4.1 Організаційна структура Партії.

До організаційної структури Партії входять:

 • первинні осередки Партії;
 • місцеві (сільські, селищні, районні, міські, районні у містах) організації Партії;
 • регіональні (Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські) організації Партії;
 • статутні органи Партії:
  • Контрольно-ревізійна комісія Партії;
  • Президія Вищої ради Партії;
  • Вища рада Партії;
  • З'їзд Партії.

5.4.2 Для кожної організації Партії керівними органами вищого рівня є:

 • статутні органи організацій Партії вищого рівня;
 • статутні органи Партії.

5.4.3 Первинні осередки, місцеві та регіональні організації діють на підставі цього Статуту та Програми Партії.

5.4.4 Обласні, міські, районні організації Партії, первинні осередки Партії та інші структурні утворення, передбачені цим Статутом, використовують повне найменування Партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Партії.

5.5. Первинні осередки Партії.

5.5.1. Первинний осередок може бути створено за місцем проживання, роботи, навчання або за професійною ознакою чи родом занять членів Партії у межах території села, селища, міста або частини їхньої території.

5.5.2. Первинний осередок створюється на підставі рішення установчих зборів цього осередку, у складі не менше трьох осіб.

5.5.3. Рішення про створення первинного осередку затверджується Радою місцевої організації Партії або Радою регіональної організації Партії, або Президією Вищої ради Партії.

5.5.4. Первинний осередок не є юридичною особою. Після створення він легалізується шляхом письмового повідомлення про утворення в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.5.5. Первинний осередок Партії повноважний реалізовувати заходи, спрямовані на поширення інформації про Партію, розроблені та призначені відповідною місцевою або регіональною організацією Партії.

5.5.6. Статутними органами первинного осередку є Збори, що скликаються не менше одного разу на рік Головою цього осередку або Радою організації Партії вищого рівня та Контрольно-ревізійна комісія первинного осередку Партії.

Збори повноважні розглядати всі питання діяльності первинного осередку, якщо на них присутні більше половини членів Партії, які входять до його складу.

Рішення зборів приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів Партії, які перебувають у ньому на обліку.

5.5.7. До компетенції Зборів первинного осередку відноситься:

 • обрання, строком на 4 роки Голови первинного осередку та його дострокове відкликання;
 • визначення кількісного та персонального складу Контрольно-ревізійної комісії первинного осередку Партії;
 • прийняття рішень з питань порядку денного;
 • інші питання діяльності первинного осередку.

5.5.8. Голова первинного осередку є керівною особою первинного осередку Партії.

Голова первинного осередку:

 • здійснює загальне керівництво первинним осередком;
 • без доручення представляє відповідний первинний осередок у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
 • організовує виконання рішень зборів первинного осередку, статутних органів організацій Партії вищого рівня та статутних органів Партії;
 • скликає збори первинного осередку та головує на зборах, підписує їх рішення та протоколи;
 • звітує про свою діяльність на зборах;
 • має право підпису документів від імені первинного осередку;
 • розробляє та організовує виконання планів роботи, програм, заходів первинного осередку;
 • вирішує інші питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів первинного осередку, організацій Партії вищого рівня або статутних органів Партії.

5.5.9. Контрольно-ревізійним органом первинного осередку Партії є Контрольно-ревізійна комісія первинного осередку Партії (далі - КРК первинного осередку Партії).

5.5.10. КРК первинного осередку Партії є контрольною та підзвітною Контрольно-ревізійній комісії Партії.

5.5.11. Кількісний та персональний склад КРК первинного осередку Партії визначається Зборами первинного осередку Партії, строком на 4 роки. Голова КРК первинного осередку Партії обирається членами КРК первинного осередку Партії зі свого складу на строк повноважень КРК первинного осередку Партії.

5.5.12. КРК первинного осередку Партії:

 • здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами первинного осередку Партії шляхом постійного моніторингу надходжень і витрат.
 • сприяє проведенню зовнішнього незалежного фінансового аудиту Партії;
 • допомагає у формуванні звітів Контрольно-ревізійній комісії Партії.

5.5.13. Рішення КРК первинного осередку Партії приймаються більшістю голосів членів КРК первинного осередку, присутніх на засіданні.

5.5.14. Засідання КРК первинного осередку Партії є правомочним за умови присутності на ньому більше ніж половини складу КРК первинного осередку Партії.

5.5.15. Засідання КРК первинного осередку Партії скликаються: (1) Головою КРК первинного осередку Партії; (2) третиною членів КРК первинного осередку Партії.

5.5.16. Головує на засіданні КРК первинного осередку Партії Голова КРК первинного осередку Партії, а у разі його відсутності – член КРК первинного осередку Партії за рішенням КРК первинного осередку Партії.

5.5.17. Первинний осередок ліквідується за рішенням Ради місцевої організації Партії або Ради регіональної організації Партії, або Президії Вищої Ради Партії.

5.6. Місцеві організації Партії.

5.6.1. Місцеві організації Партії створюються відповідно до адміністративно-територіального устрою України в межах сіл, селищ, районів, міст (крім Києва та Севастополя), районів у містах.

5.6.2. Місцевими організаціями Партії є сільські, селищні, районні, міські, районні у містах організації Партії.

5.6.3. Місцева організація Партії створюється на підставі установчої конференції місцевої організації Партії. Рішення про створення місцевої організації Партії затверджується Президією Вищої ради Партії.

5.6.4. Місцева організація Партії, відповідно до адміністративно-територіального поділу України, може об'єднувати первинні осередки Партії, сільські, селищні, міські організації Партії і, відповідно, бути для них організацією Партії вищого рівня.

5.6.5. Районні у місті організації Партії входять до складу відповідних міських організацій Партії.

5.6.6. Місцеві організації Партії реєструються відповідним органом державної влади без статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.

5.6.7. Місцеві організації Партії за рішенням Президії Вищої ради Партії можуть реєструватися відповідним органом державної влади зі статусом юридичної особи у встановленому законодавством порядку.

5.6.8. Місцеві організації Партії, розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, входять до складу регіональної організації Партії. Виключення становлять районні у місті організації Партії, які можуть входити до складу відповідних міських організацій Партії.

5.6.9. Місцевим організаціям Партії та їхнім керівними органам підпорядковані й підзвітні всі організації Партії нижчого рівня та первинні осередки, що діють на їх території.

5.6.10. Місцева організація Партії повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадськими організаціями, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням статутних органів організацій Партії вищого рівня та статутних органів Партії.

5.6.11. Статутними органами місцевої організації Партії є Конференція місцевої організації Партії, Рада місцевої організації Партії та Контрольно-ревізійна комісія місцевої організації Партії.

5.6.12. Конференції місцевої організації Партії скликаються Радою або Головою місцевої організації Партії не менше одного разу на рік.

5.6.13. Норма представництва, дата та місце проведення Конференції встановлюються Радою місцевої організації Партії. Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів Партії станом на перше число місяця, в якому проводиться засідання Ради місцевої організації Партії. В разі прийняття Радою місцевої організації Партії, чи іншим органом Партії, що скликав Конференцію, рішення про недостатню кількість членів в первинних осередках, чи організаціях Партії нижчого рівня, що входять до складу цієї організації Партії, чи в разі відсутності таких первинних осередків чи інших організацій Партії, що входять до складу місцевої організації Партії, в роботі Конференції беруть участь всі члени Партії, що перебувають на обліку в місцевій організації Партії.

5.6.14. Конференція місцевої організації Партії може бути скликана рішенням Ради регіональної організації Партії, або Президією Вищої ради Партії, або Головою Партії. В такому випадку орган, який скликав Конференцію має здійснити всі дії, віднесені цим статутом до повноважень Ради місцевої організації Партії стосовно скликання, організації і проведення Конференції місцевої організації Партії.

5.6.15. Конференція легітимна розглядати питання, якщо на ній присутні більше, ніж половина обраних делегатів (членів Партії). Рішення Конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів (членів Партії).

5.6.16. Конференція місцевої організації Партії:

 • висуває кандидатури на посади Голови місцевої організації Партії, заступника Голови місцевої організації Партії, членів Ради місцевої організації Партії та Голови Контрольно-ревізійної комісії місцевої організації Партії для наступного їх затвердження Президією Вищої Ради Партії строком на 4 роки;
 • висуває пропозиції, щодо дострокового припинення повноважень Голови місцевої організації Партії, заступника Голови місцевої організації Партії, членів Ради місцевої організації Партії та Голови Контрольно-ревізійної комісії місцевої організації Партії для наступного затвердження Президією Вищої Ради Партії;
 • затверджує кількісний та персональний склад Контрольно-ревізійної комісії місцевої організації Партії
 • заслуховує звіти статутних органів місцевої організації Партії;
 • висуває кандидатів у депутати до місцевих рад відповідного та нижчого рівнів, на виборні посади сільського, селищного, міського голови, старости відповідно до вимог чинного законодавства;
 • приймає рішення про виключення з виборчого списку організації Партії кандидатів у депутати до відповідних рад;
 • вирішує інші питання діяльності місцевої організації Партії, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням статутних органів організацій Партії вищого рівня та статутних органів Партії.

5.6.17. Рада місцевої організації Партії проводить свої засідання не менш ніж один раз на один рік та легітимна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини від її складу.

Кількісний склад Ради місцевої організації Партії становить 3 (три) особи. Строк повноважень членів Ради місцевої організації Партії становить 4 роки. Голова місцевої організації Партії та його заступник входять до її складу Ради місцевої організації Партії за посадою. Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів Ради.

5.6.18. Засідання Ради скликаються Головою місцевої організації Партії або, у разі його відсутності, заступником Голови місцевої організації Партії, Головою організації Партії вищого рівня, Президією Вищої ради Партії або Головою Партії.

5.6.19. Головує на засіданнях Ради Голова або, у разі його відсутності, інший член Ради, за його дорученням.

5.6.20. Рада місцевої організації Партії підконтрольна статутним органам Партії.

5.6.21. До повноважень Ради місцевої організації Партії належить:

 • координація діяльності первинних осередків, організацій Партії нижчого рівня;
 • організація роботи місцевої організації Партії в період між Конференціями організації Партії;
 • прийняття рішень про вступ та/або виключення членів з Партії;
 • прийняття рішення щодо дотримання партійної дисципліни та етики;
 • розгляд конфліктних ситуацій, що виникають в місцевій організації Партії та організаціях Партії нижчого рівня, та прийняття відповідних рішень щодо них;
 • розробка та організація виконання планів своєї роботи;
 • організація участі місцевої організації Партії у проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост, а також у проведенні всеукраїнського і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;
 • формування виборчої політики під час виборів депутатів відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів, старост;
 • скликання Конференцій місцевої організації Партії;
 • визначення норми представництва делегатів на Конференцію місцевої організації Партії, місця і дати її проведення;
 • затвердження рішення про створення первинного осередку;
 • прийняття рішення про ліквідацію первинного осередку, сільської, селищної, міської організації;
 • скликання Зборів первинних осередків Партії;
 • скасування рішень первинних осередків, сільських, селищних, міських організацій, якщо вони суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням статутних органів організацій Партії вищого рівня та статутних органів Партії;
 • вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Конференції місцевої організації Партії.

5.6.22. Голова місцевої організації Партії та його заступник є керівними особами відповідної місцевої організації Партії.

Голова місцевої організації Партії:

 • здійснює загальне керівництво місцевою організацією Партії;
 • організовує виконання рішень статутних органів організації Партії, статутних органів організацій Партії вищого рівня та статутних органів Партії;
 • здійснює оперативне управління майном та коштами місцевої організації Партії, звітує про розпорядження ними та їх використання перед статутними органами організації Партії вищого рівня, статутними органами Партії та Контрольно-ревізійною комісією;
 • організовує формування та подання фінансових, бухгалтерських, статистичних та будь-яких інших звітів про діяльність місцевої організації Партії та організацій Партії нижчого рівня;
 • звітує про діяльність Ради на Конференціях;
 • без доручення представляє місцеву парторганізацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
 • у разі відсутності доручає виконання своїх обов’язків заступнику;
 • здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

5.6.23. Заступник Голови місцевої організації Партії виконує обов’язки, визначені цим Статутом та Головою місцевої організації Партії.

5.6.24. Контрольно-ревізійним органом місцевої організації Партії є Контрольно-ревізійна комісія місцевої організації Партії (далі - КРК місцевої організації Партії).

5.6.25. КРК місцевої організації Партії є контрольною та підзвітною Голові Партії, Президії Вищої ради Партії та Контрольно-ревізійній комісії Партії.

5.6.26. Кількісний та персональний склад КРК місцевої організації Партії визначається Конференцією місцевої організації Партії. Голова КРК місцевої організації Партії затверджується Президією Вищої Ради Партії.

5.6.27. КРК місцевої організації Партії:

 • здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами місцевої організації шляхом постійного моніторингу надходжень і витрат цієї організації.
 • сприяє проведенню зовнішнього незалежного фінансового аудиту Партії;
 • допомагає у формуванні звітів Контрольно-ревізійній комісії Партії.

5.6.28. Рішення КРК місцевої організації Партії приймаються більшістю голосів членів, присутніх на засіданні КРК місцевої організації Партії.

5.6.29. Засідання КРК місцевої організації Партії є правомочним за умови присутності на ньому більше ніж половини складу КРК місцевої організації Партії.

5.6.30. Засідання КРК місцевої організації Партії скликаються: (1) Головою КРК місцевої організації Партії; (2) третиною членів КРК місцевої організації Партії.

5.6.31. Головує на засіданні КРК місцевої організації Партії Голова КРК місцевої організації Партії, а у разі його відсутності – член КРК місцевої організації Партії за рішенням КРК місцевої організації Партії.

5.6.32. Місцева організація Партії ліквідується на підставі протоколу Президії Вищої ради Партії.

5.6.33. Активи місцевої організації Партії, у зв’язку з ліквідацією, передаються на баланс Партії.

5.7. Регіональні організації Партії.

5.7.1. Регіональна організація Партії створюється згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

5.7.2. Регіональними організаціями Партії є Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Партії.

5.7.3. Регіональна організація Партії об'єднує місцеві організації Партії (районні та міські) згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України.

5.7.4. Регіональна організація Партії після свого створення реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.7.5. Регіональна організація Партії створюється на підставі установчої конференції регіональної організації Партії.

5.7.6. Рішення про створення регіональної організації Партії затверджується Президією Вищої ради Партії.

5.7.7. Регіональна організація Партії створюється із статусом юридичної особи.

5.7.8. Регіональна організація Партії має право на виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Вищої ради Партії або Головою Партії.

5.7.9. Регіональна організація Партії повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадських організацій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, що не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням статутних органів Партії.

5.7.10. Статутними органами регіональної організації Партії є Конференція регіональної організації Партії, Рада регіональної організації Партії та Контрольно-ревізійна комісія регіональної організації Партії.

5.7.11. Конференція регіональної організації Партії скликається Радою регіональної організації Партії або Головою регіональної організації Партії не менше одного разу на рік. Радою регіональної організації Партії або Головою регіональної організації Партії встановлюється норма представництва, дата та місце проведення Конференції регіональної організації Партії.

5.7.12. Рада регіональної організації Партії або Голова регіональної організації Партії встановлює норму представництва на Конференцію регіональної організації Партії від місцевих організацій Партії, що входять до її складу. До складу Конференції регіональної організації Партії також входить Рада регіональної організації Партії. Якщо на момент скликання Конференції регіональної організації Партії немає зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій Партії, що входять до її складу, до участі у Конференції регіональної організації Партії запрошуються всі члени регіональної організації Партії.

5.7.13. Конференція регіональної організації Партії також може бути скликана за рішенням Президії Вищої ради Партії або Голови Партії. В такому випадку орган, який скликав Конференцію регіональної організації Партії має здійснити всі дії, віднесені цим статутом до повноважень Ради регіональної організації Партії стосовно скликання, організації і проведення Конференції регіональної організації Партії.

5.7.14. Конференція регіональної організації Партії повноважна розглядати питання, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів (членів Партії).

5.7.15. Рішення Конференції регіональної організації Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів (членів Партії).

5.7.16. Конференція регіональної організації Партії:

 • висуває кандидатури на посади Голови регіональної організації Партії, заступника Голови регіональної організації Партії, членів Ради регіональної організації Партії, Голови Контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії для наступного їх затвердження Президією Вищої Ради Партії строком на 4 роки;
 • висуває пропозиції, щодо дострокового припинення повноважень Голови регіональної організації Партії, заступника Голови регіональної організації Партії, членів Ради регіональної організації Партії, Голови Контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії для наступного затвердження Президією Вищої Ради Партії;
 • затверджує персональний та кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії;
 • заслуховує звіти статутних органів місцевої, регіональної організацій Партії;
 • висуває кандидатів від Партії на виборах відповідного рівня;
 • приймає рішення про виключення з виборчого списку регіональної організації Партії кандидатів у депутати;
 • обирає делегатів на З'їзд Партії;
 • може делегувати частину своїх повноважень Раді регіональної організації Партії;
 • приймає рішення про ліквідацію регіональної організації Партії, шляхом саморозпуску, встановлює строк звернення кредиторів та подає на затвердження до Президії Вищої Ради Партії кандидатури членів ліквідаційної комісії чи ліквідатора;
 • вирішує інші питання діяльності регіональної організації Партії, які не суперечать статутним і програмним документам Партії та рішенням статутних органів Партії.

5.7.17. У період між Конференціями керівництво діяльністю регіональної організації Партії здійснює Рада регіональної організації Партії.

5.7.18. Кількісний склад Ради регіональної організації Партії становить 3 (три) особи. Голова регіональної організації Партії та його заступник входять до її складу за посадою. Рішення Ради регіональної організації Партії приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів Ради регіональної організації Партії.

5.7.19. Рада регіональної організації Партії проводить свої засідання не менше одного разу на рік за ініціативою Голови регіональної організації Партії, або Президії Вищої ради Партії, або Голови Партії.

5.7.20. Головує на засіданні Ради регіональної організації Партії Голова регіональної організації Партії або, у разі його відсутності, його заступник.

Рада легітимна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради регіональної організації Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради регіональної організації Партії.

5.7.21. До повноважень Ради регіональної організації Партії належить:

 • прийняття рішень про вступ та/або виключення членів Партії;
 • прийняття рішень щодо дотримання партійної дисципліни та етики;
 • розгляд конфліктних ситуацій, що виникають в регіональній організації Партії та організаціях Партії нижчого рівня, та прийняття відповідних рішень щодо них;
 • координація діяльності первинних осередків Партії, організацій Партії нижчого рівня;
 • організація роботи регіональної організації Партії в період між Конференціями регіональної організації Партії;
 • розробка та організація виконання планів своєї роботи;
 • організація підготовки і проведення Конференції регіональної організації Партії;
 • у порядку, визначеному Президією Вищої ради Партії або Головою Партії організація виборчих кампаній Партії на відповідній території;
 • прийняття рішення про дострокове припинення повноважень статутних органів місцевої організації Партії та її керівних осіб;
 • затвердження та ліквідація первинних осередків Партії;
 • скликання Зборів первинних осередків Партії та Конференцій організацій Партії нижчого рівня;
 • визначення норми представництва делегатів на Конференцію організації Партії нижчого рівня, місця і дати її проведення;
 • скасування рішень первинних осередків, організацій Партії нижчого рівня, якщо вони суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням статутних органів організацій Партії вищого рівня та статутних органів Партії;
 • прийняття рішень про застосування партійної відповідальності;
 • виконання інших повноважень, що не належать до виключної компетенції Конференції регіональної організації Партії.

5.7.22. Голова регіональної організації Партії та його заступник є керівними особами відповідної регіональної організації Партії.

5.7.23. Голова регіональної організації Партії:

 • здійснює поточне керівництво регіональною парторганізацією;
 • організовує виконання рішень статутних органів Партії;
 • обирає свого заступника серед призначених Президією Вищої ради Партії членів Ради регіональної організації Партії;
 • звітує Конференції регіональної організації Партії, Президії Вищої ради Партії, Голові Партії;
 • без доручення представляє регіональну парторганізацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
 • здійснює оперативне управління майном та коштами регіональної організації Партії, звітує про розпорядження ними та їх використання перед керівними органами Партії та Контрольно-ревізійною комісією;
 • організовує формування та подання фінансових, бухгалтерських, статистичних та будь-яких інших звітів про діяльність регіональної організації Партії та організацій Партії нижчого рівня;
 • у разі своєї відсутності доручає виконання обов'язків своєму заступнику;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи за трудовим договором штатних працівників штабу регіональної організації Партії за погодженням з Головою Партії;
 • призначає і звільняє осіб штабу регіональної організації Партії, що виконують функції на громадських засадах;
 • здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

5.7.24. Заступник Голови регіональної організації Партії виконує свої обов'язки, визначені Головою організації Партії.

5.7.25. Контрольно-ревізійним органом регіональної організації Партії є Контрольно-ревізійна комісія регіональної організації Партії (далі - КРК регіональної організації Партії).

5.7.26. Голова КРК регіональної організації Партії затверджується Президією Вищої Ради Партії.

5.7.27. КРК регіональної організації Партії є контрольною та підзвітною Голові Партії, Президії Вищої ради Партії та Контрольно-Ревізійній Комісії Партії.

5.7.28. Кількісний та персональний склад КРК регіональної організації Партії визначається Конференцією регіональної організації Партії.

5.7.29. КРК регіональної організації Партії:

 • здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами регіональної організацій шляхом постійного моніторингу надходжень і витрат цієї організації.
 • сприяє проведенню зовнішнього незалежного фінансового аудиту Партії;
 • допомагає у формуванні звітів Контрольно-Ревізійній Комісії Партії.

5.7.30. Рішення КРК регіональної організації Партії приймаються більшістю голосів членів КРК регіональної організації Партії, присутніх на засіданні.

5.7.31. Засідання КРК регіональної організації Партії є правомочним за умови присутності на ньому більше ніж половини складу КРК регіональної організації Партії.

5.7.32. Засідання КРК регіональної організації Партії скликаються: (1) Головою КРК регіональної організації Партії; (2) третиною членів КРК регіональної організації Партії.

5.7.33. Головує на засіданні КРК регіональної організації Партії Голова КРК регіональної організації Партії, а у разі його відсутності – член КРК регіональної організації Партії за рішенням КРК регіональної організації Партії.

5.7.34. Регіональна організація Партії ліквідується за рішенням Конференції регіональної організації Партії, що затверджується Президією Вищої ради Партії.

5.7.35. Активи регіональної організації партії після ліквідації у встановленому законодавством порядку передаються Партії.

6.1 Статутними органами Партії є З’їзд Партії, Вища рада Партії, Президія Вищої ради Партії.

6.2 Вищим статутним органом Партії є З'їзд Партії, а в період між З’їздами – Вища рада Партії.

6.3 З’їзд Партії скликається не менше одного разу на чотири роки рішенням Президії Вищої ради Партії або Голови Партії, у якому визначається дата скликання та місце проведення З'їзду, встановлюється норма представництва делегатів від регіональних організацій Партії.

6.4 З’їзд вважається легітимним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів. Рішення на З’їзді приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на З’їзді, крім питань, щодо яких цим Статутом передбачений інший порядок прийняття рішень. З’їзд Партії може проводитися в кілька етапів.

6.5 У разі проведення позачергового З’їзду до утворення та реєстрації регіональних організацій Партії, делегатами такого позачергового з’їзду є учасники установчого з’їзду. Позачерговий з’їзд, який проводиться до утворення та реєстрації регіональних організацій Партії, вважається правомочним у разі присутності більше двох третин учасників установчого з’їзду.

6.6 З’їзд Партії повноважний вирішувати всі питання діяльності Партії.

З’їзд Партії в тому числі, але не виключно:

 • обирає Голову Партії строком на чотири роки та відкликає його;
 • обирає членів Вищої ради Партії строком на чотири роки та відкликає їх (з урахуванням того, що Голова Партії, Перший заступник та Заступник Голови Партії є членами Вищої ради Партії за посадами);
 • затверджує Статут та Програму Партії, вносить зміни до них;
 • заслуховує звіти Вищої ради Партії та Контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • визначає стратегічні напрямки діяльності Партії;
 • висуває кандидата на пост Президента України та кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;
 • визначення кількісного складу Контрольно-ревізійної комісії Партії, обрання Голови та її членів строком на чотири роки;
 • приймає рішення про утворення виборчого блоку для участі у виборах або вихід з нього та надає Голові Партії повноваження щодо укладення відповідної угоди;
 • приймає рішення про виключення з виборчого списку Партії кандидатів у народні депутати України на підставі подання Голови Партії;
 • затверджує передвиборну програму Партії;
 • ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) Партії, використання у цьому випадку майна та коштів Партії;
 • здійснює право власності на майно та кошти Партії та делегує свої повноваження щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії;
 • встановлює розмір квот, що визначають мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах, але не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
 • делегує частину своїх повноважень, крім питань виключної компетенції, Президії Вищої ради Партії та Голові Партії.

Установчий з’їзд також може обрати і перший склад Президії Вищої ради Партії.

6.7 У період між З'їздами Партії вищим статутним органом Партії є Вища рада Партії.

6.8 До складу Вищої ради Партії за посадою входять: Голова Партії, Перший заступник та заступник Голови Партії. Голова Партії є Головою Вищої ради Партії за посадою.

6.9 Засідання Вищої ради Партії скликаються Головою Партії або Президією Вищої ради Партії не менше одного разу на рік.

6.10 Засідання Вищої ради Партії вважається легітимним, якщо у ньому бере участь більше половини від її складу. Рішення Вищої ради Партії приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів Вищої ради Партії.

6.11 До повноважень Вищої ради Партії належить:

 • ухвалення політичних рішень;
 • розробка стратегії діяльності Партії;
 • створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих органів Партії;
 • визначення стратегії і тактики діяльності Партії у виборчих процесах;
 • розгляд питань про співробітництво з іншими політичними партіями та громадськими об’єднаннями;
 • в період між З’їздами Партії, прийняття рішень про включення нових членів Вищої ради Партії за поданням Голови Партії;
 • в період між З’їздами Партії, прийняття рішень про участь місцевих та регіональних організацій Партії у перших, чергових та/або позачергових місцевих виборах, виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад, виборах міських голів;
 • перегляд рішень Контрольно-ревізійної комісій Партії у випадках, передбачених цим Статутом;
 • організація загальнопартійних конференцій, нарад, дискусій, семінарів, інших заходів;
 • здійснення інших повноважень, які не належать до виключної компетенції З’їзду Партії.

6.12 У період між засіданнями Вищої ради Партії керівництво Партією здійснює Президія Вищої ради Партії.

6.13 До складу Президії Вищої ради Партії за посадою входять: Голова Партії, Перший заступник та заступник Голови Партії. Голова Партії є Головою Президії Вищої ради Партії за посадою.

6.14 Строк повноважень Президії Вищої ради Партії становить 4 (чотири) роки.

6.15 Засідання Президії Вищої ради Партії скликається Головою Партії, або будь-яким іншим членом Президії Вищої ради Партії. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні дві третіх членів Президії Вищої ради Партії.

6.16 Рішення Президії Вищої ради Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Президії Вищої ради Партії.

6.17 До повноважень Президії Вищої ради Партії належить:

 • скликання З’їзду Партії;
 • організація виконання рішень З’їздів Партії та Вищої ради Партії;
 • призначення позачергових конференцій та засідання Рад організацій Партії усіх рівнів;
 • визначення місцезнаходження статутних органів Партії;
 • створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Партії;
 • розробка, затвердження планів роботи Президії Вищої ради Партії та організація їх виконання;
 • прийняття рішення про вступ та/або виключення членів з Партії;
 • прийняття рішення про притягнення до партійної відповідальності;
 • прийняття рішення щодо дотримання партійної дисципліни та етики;
 • прийняття рішення про ліквідацію місцевих організацій Партії;
 • затвердження рішення про ліквідацію регіональних організацій Партії;
 • розгляд конфліктних ситуацій, що виникають в організаціях Партії усіх рівнів, та прийняття відповідних рішень щодо них;
 • затвердження місцевих та регіональних організацій Партії, первинних осередків Партії;
 • прийняття рішення про дострокове припинення повноважень статутних органів Партії;
 • затвердження або прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних осіб, голів Контрольно-ревізійних органів, Членів Ради регіональних та місцевих організацій Партії, призначення тимчасово виконуючих обов’язки цих осіб;
 • затвердження Голів та їх заступників місцевих і регіональних організацій Партії;
 • затвердження Членів Ради та голів Контрольно-ревізійних органів місцевих та регіональних організацій Партії;
 • затвердження членів ліквідаційної комісії або ліквідатора регіональних організацій Партії;
 • скасування рішень статутних органів та керівних осіб регіональних і місцевих організацій Партії;
 • прийняття та оприлюднення від імені Партії заяв, резолюцій, звернень тощо;
 • прийняття рішень про заохочення членів Партії;
 • прийняття рішення про заснування засобів масової інформації та прийняття рішення про затвердження кандидатури на посаду головного редактора;
 • прийняття рішень щодо організаційних заходів із підготовки та проведення виборів, підготовка та затвердження виборчих документів Партії, в межах компетенції;
 • затвердження положень, інструкцій та інших документів, що регламентують організаційно-партійну роботу;
 • затвердження типових структур та штатних розписів штабів регіональних організацій Партії та штабу Партії;
 • скликання засідань Вищої ради Партії;
 • затвердження партійної символіки, зразків партійного квитка, печаток, штампів, бланків та інших документів Партії і організацій Партії;
 • заслуховування звітів Голів організацій Партії всіх рівнів та Голови Контрольно-Ревізійної Комісії;
 • надання роз’яснень щодо застосування окремих положень Статуту Партії;
 • вирішення інших питань, які не належать до виключної компетенції З’їзду Партії або Вищої ради Партії.

7.1. Керівними особами Партії є Голова Партії, Перший заступник Голови Партії, заступник Голови Партії.

7.2. Голова Партії:

 • здійснює загальне керівництво Партією;
 • скликає З’їзд Партії;
 • є Головою Вищої Ради Партії та Головою Президії Вищої ради Партії за посадою;
 • скликає засідання Вищої ради Партії, Президії Вищої ради Партії та головує на них;
 • в період між З’їздами Партії подає Вищій раді Партії кандидатури на включення до Вищої ради Партії;
 • приймає рішення про вступ та/або виключення членів Партії;
 • приймає рішення про застосування партійної відповідальності;
 • приймає рішення щодо дотримання партійної дисципліни та етики;
 • розглядає конфліктні ситуації, що виникають в організаціях Партії, та приймає відповідні рішення по них;
 • без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого, установами, організаціями та іншими юридичними особами, підприємствами незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами;
 • розглядає питання про співробітництво з іншими політичними партіями та громадськими об’єднаннями та укладає угоди з ними від імені Партії;
 • робить заяви та звернення від імені Партії;
 • видає та скасовує довіреності від імені Партії;
 • створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Партії;
 • приймає рішення про дострокове припинення повноважень статутних органів та керівних осіб регіональних та місцевих організацій Партії, призначає тимчасово виконуючих обов’язки голів регіональних та місцевих організацій Партії;
 • скасовує рішення статутних органів та керівних осіб регіональних і місцевих організацій Партії;
 • здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Партії;
 • здійснює загальне управління та розпорядження майном та коштами Партії, в межах визначених законодавством;
 • від імені Партії укладає правочини, підписує угоди та договори;
 • підписує рішення З’їзду Партії, Вищої ради Партії, Президії Вищої ради Партії, інші документи Партії;
 • призначає заступника Голови Партії та Першого заступника Партії строком на чотири роки та звільняє їх;
 • затверджує розподіл функціональних обов’язків між Першим заступником та заступником Голови Партії;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи за трудовим договором штатних працівників штабу Партії;
 • призначає і звільняє осіб штабу Партії, що виконують функції на громадських засадах;
 • погоджує прийняття на роботу та звільнення з роботи за трудовим договором штатних працівників штабів регіональних організацій Партії;
 • видає накази, розпорядження та дає доручення;
 • призначає позачергові конференцій організацій Партії усіх рівнів;
 • заслуховує звіти голів організацій Партії всіх рівнів та Голови Контрольно-Ревізійної Комісії;
 • може делегувати свої повноваження або їх частину Першому заступнику Голови Партії або заступнику Голови Партії.

7.3. У своїй діяльності Голова Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З'їздом Партії.

7.4. Перший заступник та заступник Голови Партії:

 • керують поточною діяльністю Партії та готують пропозиції щодо її вдосконалення;
 • спрямовують організаційно-партійну роботу;
 • координують роботу та здійснюють контроль за діяльністю штабу Партії;
 • виконують повноваження Голови Партії у разі його відсутності або неможливості здійснювати повноваження, за розпорядженням Голови Партії.

8.1. Вищим контрольним органом є Контрольно-ревізійна комісія Партії (далі за текстом КРК Партії), що формується З’їздом Партії зі строком повноважень, що становить 4 роки. КРК Партії є контрольною та підзвітною Голові Партії та Президії Вищої ради Партії. КРК Партії формується у складі Голови КРК Партії та членів КРК Партії. Кількість членів КРК Партії визначається З’їздом Партії.

8.2. Повноваження та порядок діяльності КРК Партії визначається цим Статутом.

8.3. КРК Партії:

 • перевіряє цільове використання партійних коштів, сплату та облік членських внесків;
 • здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії, її регіональних, місцевих організацій шляхом постійного моніторингу надходжень і витрат Партії, її регіональних та місцевих організацій.
 • є відповідальною за здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами Партії, її регіональних, місцевих організацій;
 • організовує та сприяє проведенню зовнішнього незалежного фінансового аудиту Партії;
 • формує та подає щоквартальні та річні звіти політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до податкових та інших уповноважених органів;
 • КРК Партії приймає рішення з питань, що відповідно віднесені до її компетенції.

8.4. КРК Партії приймає рішення з питань, що відповідно віднесені до її компетенції на засіданнях КРК Партії. Засідання КРК Партії може бути скликане Головою Партії або Головою КРК Партії. Засідання КРК Партії є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини від складу КРК Партії. Головує на засіданнях КРК Партії Голова КРК, а у разі його відсутності – інший член КРК Партії. Рішення КРК Партії приймаються більшістю від складу КРК Партії.

8.5. Рішення КРК Партії можуть бути призупинені або скасовані Президією Вищої ради Партії чи Головою Партії.

8.6. КРК Партії здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії, її регіональних, місцевих організацій шляхом постійного моніторингу надходжень і витрат Партії, її регіональних та місцевих організацій. Питання такого фінансового контролю перебувають на особистому контролі Голови КРК Партії, стан та перебіг цього напрямку діяльності розглядається на кожному засіданні КРК Партії.

8.7. В разі виявлення такої необхідності КРК Партії своїм рішенням, прийнятим у відповідності з вимогами цього Статуту, залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання політичної партії, її регіональних, місцевих організацій.

8.8. Партія, її місцеві організації ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законодавством України.

8.9. Щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності Партії, її регіональної/місцевої організації, що у встановленому законом порядку набула статусу юридичної особи, здійснюється органом (посадовою особою) Партії, її регіональної/місцевої організації, уповноваженим здійснювати внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами політичної партії (регіональної/місцевої організації партії).

8.10. У разі якщо Партія була суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або брала участь у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також якщо Партія отримує державне фінансування, Партія зобов’язана пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в рік, наступний за роком проведення таких виборів чи отримання державного фінансування, в порядку передбаченому законодавством України.

9.1. Для здійснення своєї діяльності Партія може мати у своїй власності будь-яке рухоме й нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні, технічні та інші засоби, придбання і використання яких не заборонено законодавством України, для чого відкриває рахунки, в установах банків України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в органах судової влади.

9.2. Партія та її організації Партії є неприбутковими організаціями. Вони можуть орендувати необхідне для їх діяльності рухоме та нерухоме майно.

9.3. Майно та кошти Партії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Партії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

9.4. В діяльності Партії забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.5. У разі своєї ліквідації Партія передає свої активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховує до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

9.6. Партія несе самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.

9.7. Джерелами коштів і майна Партії, її організацій є:

 • внески на підтримку партій;
 • державне фінансування статутної діяльності політичної партій у порядку, встановленому законодавством України.

Внеском на підтримку Партії можуть бути: грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів Партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку Партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані Партією, її зареєстрованою в установленому порядку місцевою, регіональною організацією, пов’язаною особою Партії чи її місцевої, регіональної організації, висунутим Партією чи її місцевою, регіональною організацією кандидатом на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані Партії, зареєстрованій в установленому порядку місцевій, регіональній організації Партії, пов’язаній особі Партії чи її місцевої, регіональної організації, висунутому Партією чи її місцевою, регіональною організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах).

9.8. Партія самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети та завдань.

9.9. Партія веде у встановленому порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність. Оприлюднює фінансові звіти, передбачені чинним законодавством України, в загальнодержавному засобі масової інформації та на офіційному сайті Партії.

9.10. Не допускається фінансування Партії:

 • органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, визначених законодавством;
 • державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 • іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
 • незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);
 • анонімними особами або під псевдонімом;
 • громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
 • іншими політичними партіями;
 • фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
 • фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг;
 • у інших передбачених чиним законодавством випадках.

10.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту та Програми Партії приймається на З'їзді Партії, якщо за нього проголосувало більше 3/4 делегатів, присутніх на З’їзді.

10.2. Про зміни, внесені до Статуту та Програми Партії, інформуються уповноважений орган з питань державної реєстрації у строки, передбачені чинним законодавством України.

11.1. Припинення діяльності Партії може бути проведено шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З’їздом Партії, якщо за таке рішення проголосувало більше 3/4 присутніх на З’їзді делегатів.

Одночасно З’їзд Партії приймає рішення про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі, а також призначає ліквідаційну комісію.

11.3. У разі припинення діяльності Партії її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.4. Припинення діяльності Партії передбачає припинення діяльності її статутних органів, всіх організацій Партії та інших структурних утворень, передбачених цим Статутом, крім ліквідаційної комісії, а також припинення членства в Партії.

11.5. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Партії з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань не може бути скасоване Партією.

затверджено установчим з’їздом політичної партії «Громадський рух «Чесні справи» протоколом №1 від 02.01.2015 року

Затверджено в новій редакції позачерговим з’їздом політичної партії «Громадський рух «Чесні справи» протоколом №1 від 24.03.2016 року

Затверджено: в новій редакції позачерговим з’їздом політичної партії «Патріот України» протоколом №1 від 14.10.2016 року

Затверджено: в новій редакції черговим з’їздом політичної партії «Національний корпус» протоколом №3 від 08.06.2019 року

Підписали

Голова Чергового з’їзду Партії: Є.В. Комісар
Секретар  Чергового з’їзду Партії : О.О. Зайзбург

 

НОВОСТИ

TOP