СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС» (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС» (далі за текстом – Партія) є політичною партією, що об'єднує на засадах добровільності громадян України – прихильників Програми Партії, з метою формування і вираження політичної волі громадян, побудови незалежної правової держави та громадянського суспільства соціальної справедливості, участь у виборах та інших політичних заходах. Метою Партії не є та не може бути одержання прибутку, доходу.
Партія провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів України, та згідно з Програмою Партії та цим Статутом
Діяльність Партії є несумісною з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі.

1.2. Партія створена і діє із всеукраїнським статусом та поширює свою діяльність на всю територію України.

1.3. Партія має свою Програму, в якій викладені цілі та завдання, а також шляхи їх досягнення.

1.4. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому Законом порядку, має печатки, штампи, бланки зі своєю назвою та партійною символікою, зразки яких затверджуються Президією Вищої Ради Партії. Партія може мати партійну символіку, до якої належить партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка Партії підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.5. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право відкривати рахунки в установах банків України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в органах судової влади, а також мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Місцезнаходження Партії: місто Київ

1.7. Повне найменування Партії українською мовою: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС».

1.8. Скорочене найменування Партії українською мовою: ПП «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС».

2. Мета, завдання та права Партії

Основною метою діяльності Партії є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, побудові незалежної правової держави та громадянського суспільства соціальної справедливості, участь у виборах та інших політичних заходах.

Основні завдання Партії:

 • в установленому законом порядку приймати активну участь у виробленні державної політики, створенні та функціонуванні різних дорадчих та громадських органів, здійснення для змін на краще у всіх сферах життєдіяльності країни;
 • в установленому законом порядку приймати участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представництва в їх складі;
 • підтримувати державну єдність, унітарний, демократичний устрій держави, її територіальну цілісність;
 • сприяти зміцненню обороноздатності країни та формуванню основ нової системи національної безпеки;
 • сприяти захисту держави від зовнішньої агресії;
 • сприяти створенню умов для втілення ідей патріотизму та справедливості як моральної основи діяльності всіх гілок влади та верст населення;
 • сприяти створенню стійкої влади, підтриманню політичної, економічної та соціальної стабільності у державі, забезпеченню її безпеки.

Для здійснення своєї мети та завдань Партія має право:

 • - вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та законами України;
 • - брати участь у виборах Президента України, народних депутатів України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
 • - використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • - підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати у) міжнародні спілки з додержанням встановлених чинним законодавством України вимог;
 • - ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші громадські об’єднання, надавати допомогу у їх створенні;
 • - сприяти та брати участь у розробці та реалізації комплексних та цільових програм з вирішення політичних, соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань;
 • - викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
 • - вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції;
 • - одержувати відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань, які передбачені Статутом і Програмою Партії;
 • - представляти і захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності;
 • - брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України. вступати у цивільно-правові відносин, набувати та здійснювати майнові права;
 • - захищати права та законні інтереси партії та її членів, виступати позивачем або відповідачем в суді, представляти права й законні інтереси в органах державної влади, підприємства, установах та організаціях на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством.
В діяльності Партії забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

3. Порядок вступу до Партії, зупинення та припинення членства в ній

3.1. Членом Партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України та законів України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут Партії, неухильно виконує партійні рішення. Членство в Партії є фіксованим.

3.2. Членами Партії не можуть бути: судді, прокурори, поліцейські, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, працівники Національного антикорупційного бюро України.

3.3. Вступ до членів Партії здійснюється на добровільних засадах, на підставі особистої письмової заяви, поданої на ім’я Голови місцевої або регіональної організації Партії, або Голови Партії.
Рішення про вступ до членів Партії приймається Радою місцевої або регіональної організації Партії, Президією Вищої Ради Партії або Головою Партії.
Учасники установчого з’їзду є членами Партії.
Строк розгляду заяви про вступ до членів Партії не може бути більшим 30 (тридцяти) днів з моменту її подання, з обов’язковим повідомленням про прийняття такого рішення статутних органів Партії протягом 5 днів з моменту його прийняття.

3.4. Членам Партії видається партійний квиток та заводиться облікова картка, зразок якої затверджуються Президією Вищої ради Партії.

3.5. Партійний стаж обчислюється з часу прийняття рішення про вступ до членів Партії.

3.6. Член Партії зупиняє своє членство в Партії на час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях шляхом подання письмової заяви на ім’я Голови місцевої або регіональної організації Партії або Голови Партії.
Членство в Партії зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких посадах в Партії.

3.7. Підстави припинення членства у Партії:

 • - добровільний вихід із членів Партії;
 • - виключення із членів Партії в порядку притягнення до партійної відповідальності;
 • - інші обставини (у разі смерті члена Партії, притягнення його до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності та у інших випадках, що не суперечать чинному законодавству).

3.8. Член Партії має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в Партії шляхом подання відповідної заяви до Голови місцевої або регіональної організації Партії або Голови Партії. Членство в політичній партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування особи на будь-яких виборних посадах в політичній партії.

3.9. Член Партії за порушення Статуту та Програми Партії, честі та гідності її членів, невиконання партійних рішень, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії або її членів може бути виключений з членів Партії рішенням Ради місцевої або регіональної організації Партії, Президією Вищої Ради Партії або Головою Партії. У члена Партії за зазначені порушення, виражені у формі дій/бездіяльності, може наступати партійна відповідальність із наступним накладенням таких партійних стягнень:

 • - громадський осуд;
 • - догана;
 • - виключення із займаних посад у Партії;
 • - виключення із членів Партії.
3.10. Рішення про застосування партійного стягнення до члена Партії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні Ради регіональної організації Партії, Президії Вищої Ради Партії, або за особистим рішенням Голови Партії.

3.11. Припинення або зупинення членства у Партії особи, яка була членом статутного органу Партії чи статутного органу місцевої або регіональної організації Партії, первинного осередку Партії, тягне за собою припинення повноважень цієї особи як члена статутного органу.

3.11. Член Партії, виключений з Партії, має право протягом 5 (п’яти) днів з дня прийняття рішення про виключення подати апеляційну скаргу до Президії Вищої Ради Партії або до Голови Партії.

3.12. Рішення про виключення з Партії набуває чинності з моменту закінчення встановленого строку його оскарження, або після ухвалення рішення Президією Вищої Ради Партії, або Головою Партії.

3.13. Особи, які зупинили членство у Партії поновлюють членство в Партії шляхом подання відповідної заяви, та за такими особами зберігається їх партійний стаж. Особи, які припинили членство у Партії, можуть знову вступити до членів Партії на загальних підставах.

4. Права та обов’язки членів Партії

4.1. Член Партії має право:

 • - обирати та бути обраним до статутних органів організацій Партії усіх рівнів та статутних органів Партії, контрольно-ревізійних органів Партії;
 • - бути висунутим Партією кандидатом для обрання до представницьких органів влади всіх рівнів та на вищі керівні посади в органах державної влади;
 • - брати участь у діяльності Партії;
 • - вільно висловлювати власну думку та обговорювати будь-які питання партійного життя;
 • - вносити пропозиції щодо змін до Програми та Статуту Партії;
 • - отримувати інформацію про діяльність Партії;
 • звертатись до статутних органів організації Партії, статутних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів;
 • - вносити на ім’я Партії добровільні внески;
 • - припинити членство в Партії за власним бажанням у порядку, передбаченому Статутом Партії.

4.2. Член Партії зобов’язаний:

 • - дотримуватись положень і вимог Статуту та Програми Партії, чинного законодавства України та загально прийнятих принципів та норм моралі;
 • - перебувати на обліку у відповідній організації Партії, яка приймала рішення про вступ до Партії, або у відповідному статутному органі Партії, який приймав рішення про вступ особи до Партії;
 • - всебічно сприяти та брати участь у реалізації Програми Партії;
 • - брати участь у роботі структурної одиниці Партії, у якій він перебуває на обліку;
 • - регулярно сплачувати членські внески, розмір та порядок сплати яких регламентуються Інструкцією про порядок сплати членських внесків у Партії, яка затверджується Президією Вищої ради Партії;
 • - сприяти поповненню лав Партії новими членами;
 • - виконувати рішення організації Партії, у якій він перебуває на обліку, статутних органів організації Партії, у якій він перебуває на обліку, статутних органів Партії, доручення їхніх керівних осіб;
 • - надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для перебування його на обліку у відповідній організації Партії;
 • - зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

5. Загальна структура, порядок створення та повноваження структурних утворень Партії

5.1. Партія, її організації Партії будуються за адміністративно-територіальною, територіальною, територіально-виробничою та/або іншими ознаками.
Не допускається створення і діяльність структурних утворень Партії в органах виконавчої або судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
Підпорядкованість організацій Партії визначається відповідно до встановленої чинним законодавством України підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

5.1.1. Організаційна структура Партії.
До організаційної структури Партії входять:

 • - первинні осередки Партії (сільські, селищні, міські (міст районного значення);
 • - місцеві (міські, районні, районні у містах) організації Партії;
 • - регіональні (Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські) організації Партії;
 • - статутні органи Партії:
  • Контрольно-ревізійна комісія Партії;
  • Президія Вищої ради Партії;
  • Вища рада Партії;
  • З'їзд Партії.

  5.1.2. Для кожної організації Партії керівними органами вищого рівня є:

  • - статутні органи організацій Партії вищого рівня;
  • - статутні органи Партії.

  5.1.3.Організації Партії використовують назву Партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Партії.
  Первинні осередки, місцеві та регіональні організації діють на підставі Статуту та Програми Партії.

  5.2. Первинні осередки Партії.

  5.2.1. Первинний осередок може бути створено за місцем проживання, роботи, навчання або за професійною ознакою чи родом занять членів Партії у межах території села, селища, міста або частини їхньої території.
  Первинний осередок створюється на підставі рішення установчих зборів цього осередку, у складі не менше трьох осіб.
  Рішення про створення первинного осередку затверджується Радою місцевої організації Партії або Радою регіональної організації Партії, або Президією Вищої ради Партії, або рішенням Голови Партії.

  5.2.2. Первинний осередок не є юридичною особою. Після створення він легалізується шляхом письмового повідомлення про утворення в порядку, встановленому чинним законодавством України

  5.2.3. Статутним органом первинного осередку є Збори, що скликаються не менше одного разу на рік Головою цього осередку або Радою організації Партії вищого рівня.
  Збори повноважні розглядати всі питання діяльності первинного осередку, якщо на них присутні більше половини членів Партії, які входять до його складу.
  Рішення зборів приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів Партії, які перебувають у ньому на обліку.

  5.2.4. До компетенції Зборів первинного осередку відноситься:

  • - обрання та відкликання голови первинного осередку;
  • - прийняття рішень з питань порядку денного;
  • - інші питання діяльності первинного осередку.

  5.2.5. Голова первинного осередку є керівною особою первинного осередку Партії.
  Голова первинного осередку:

  • - здійснює загальне керівництво первинним осередком;
  • - без доручення представляє відповідний первинний осередок у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
  • - організовує виконання рішень зборів первинного осередку, статутних органів організацій Партії вищого рівня та статутних органів Партії;
  • - скликає збори первинного осередку та головує на зборах, підписує їх рішення та протоколи;
  • - звітує про свою діяльність на зборах;
  • - має право підпису документів від імені первинного осередку;
  • - розроблює та організовує виконання планів роботи, програм, заходів первинного осередку;
  • - вирішує інші питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів первинного осередку, організацій Партії вищого рівня або статутних органів Партії.

  5.2.6. Первинний осередок ліквідується за рішенням Ради місцевої організації Партії або Ради регіональної організації Партії, або за рішенням статутних органів Партії.

СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС» (нова редакція)