Шість кроків, які змінять Одесу.

Для того, щоб дійсно змінити місто, нам необхідно боротися не з «вітряними млинами», а з першопричиною, яка виходить з усталеної корупційної філософії.

Тому головним завданням програми є очищення міста від злодійської системи, спрямованої на розграбування Одеси і її жителів.

Стратегія з шести пунктів, яка розповість, як звільнити міську владу від мафіозного спрута і повернути одеситам повний контроль над долею Одеси.

 1. ОДЕСЬКА ЛЮСТРАЦІЯ.

Повне очищення складу одеської мерії від усіх чиновників, які мали стосунок до попередньої влади, з метою недопущення до участі в управлінні міськими справами осіб, які своїми рішеннями, дією чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на зловживання своєю владою і розкрадання міського бюджету;

 1. ПРОЗОРІ КОНКУРСИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ОДЕСИТІВ, ЗМІ І ОНЛАЙН-ВІДЕОФІКСАЦІЄЮ.

Бездумну політику «вічних неефективних керівників» та «нових недосвідчених осіб» необхідно змінити. На місця повинні прийти не просто «нові обличчя», а професіонали з досвідом і позитивним бекграундом. Для цього потрібно оголосити прозорі та об’єктивні конкурси на всі керівні посади у міськраді.

Конкурси повинні транслюватися онлайн і проходити у присутності представників ЗМІ та громадськості.

 1. ПОВНИЙ ПУБЛІЧНИЙ І НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТ ВСЬОГО МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.
 • комплексний аудит: як фінансовий, так і аудит ефективності прийнятих міською владою рішень. Цей крок дозволить зрозуміти об’єктивну ситуацію, в якій опинилась Одеса (пляжі, парковки, транспорт, парки і т.д.);
 • повна інвентаризація всіх укладених міськими службами договорів на предмет їх належного виконання.
 1. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ:
 • публічний звіт перед одеситами про стан міста з публікацією результатів аудиту на сайті міської ради;
 • розірвання договорів, які неналежним чином виконуються у всіх сферах діяльності міської влади та відшкодування заподіяної місту шкоди;
 • направлення звернень до правоохоронних органів з метою притягнення винних у розкраданні міського бюджету до кримінальної відповідальності;
 • скасування незаконних рішень.
 1. ДЕТІНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ:
 • постійна онлайн-відеофіксація роботи структурних підрозділів і засідань різних комітетів;
 • щоквартальний публічний звіт кожного структурного підрозділу про виконану роботу у формі пресконференцій (з відеофіксацією, залученням громадськості, ЗМІ та можливістю поставити питання);
 • ВІДКРИТІ КАБІНЕТИ. Забезпечити вільний доступ одеситів до всіх органів місцевого самоврядування та їх керівників;
 • відкриті засідання тендерних комітетів (онлайн-відеофіксація);
 • відеофіксація перевірок з переведенням документообігу контролюючих органів міськради в електронну форму;
 • впровадження “Смарт Сіті”. Вважаю, що потрібно перейти від слів до справи та затвердити комплексний план диджиталізації інфраструктури міста. Чим більше достовірної, оперативної та необхідної інформації ми отримуємо, тим ефективніші заходи ми можемо вжити для усунення наявних проблем.
 1. ДЕРЕГУЛЯЦІЯ І ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ:
 • скорочення штату чиновників шляхом ліквідації структурних підрозділів, які дублюють функції один одного або визнані неефективними за результатами аудиту;
 • реорганізація структури міськради під сучасні вимоги;
 • створення «Одеського бізнес-омбудсмена». Ця особа з рівнем повноважень не нижчим за заступника міського голови розглядатиме скарги на міську владу і представлятиме інтереси малого та середнього бізнесу в міській раді;
 • мораторій на проведення перевірок органами місцевого самоврядування малого і середнього бізнесу на час карантину і ситуації з пандемією COVID-19;
 • введення комплексних програм розвитку туристичної привабливості міста та підтримки бізнесу, зайнятого в цій галузі;
 • все вищевикладене має сприяти підняттю Одеси в рейтингу “Індексу конкурентоспроможності та комфортності міст України” на передові позиції.
Шесть шагов, которые изменят Одессу

❗️ Кандидат в мэры Одессы от НК Сергей Варламов представил новую стратегию перезагрузки одесской мэрии"Одесская Мэрия 2020-2025: открытость и прозрачность. Шесть шагов, которые изменят Одессу.Для того, чтобы действительно изменить город, нам необходимо бороться не с «ветряными мельницами», а с первопричиной, которая исходит из устоявшейся коррупционной философии. Поэтому главной задачей программы является очищение города от воровской системы, направленной на разграбление Одессы и её жителей.Ниже – стратегия из шести пунктов, которая расскажет, как освободить городскую власть от мафиозного спрута и вернуть одесситам полный контроль над судьбой Одессы. 1. ОДЕССКАЯ ЛЮСТРАЦИЯ. Полное очищение состава одесской мэрии от всех чиновников, имевших отношение к прошлой власти с целью недопущения к участию в управлении городскими делами лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на злоупотребления своей властью и разворовывание городского бюджета.2. ПРОЗРАЧНЫЕ КОНКУРСЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ОДЕССИТОВ, СМИ И ОНЛАЙН-ВИДЕОФИКСАЦИЕЙ. Бездумная политика воровитых «крепких хозяйственников" и бесполезных "новых лиц" должна уйти. На места должны прийти не просто «новые лица», а профессионалы с опытом и позитивным бэкграундом. Для этого нужно объявить прозрачные и объективные конкурсы на все руководящие должности в горсовете;Конкурсы должны транслироваться онлайн и проходить в присутствии представителей СМИ и общественности.3. ПОЛНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ И НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ ВСЕГО ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА. – комплексный аудит. Как финансовый, так и аудит эффективности принятых городской властью решений. Данный шаг позволит понять объективную ситуацию, в которой оказалсь Одесса (пляжи, парковки, транспорт, парки и т.д.); – полная инвентаризация всех заключенных городскими службами договоров на предмет их надлежащего исполнения. 4. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА:- публичный отчёт перед одесситами о состоянии города с публикацией результатов аудита на сайте городского совета; – расторжение договоров, которые ненадлежащим образом исполняются во всех сферах деятельности городской власти и возмещение причиненного городу ущерба; – направление обращений в правоохранительные органы с целью привлечения виновных в разворовывании городского бюджета к уголовной ответственности;- отмена незаконных решений. 5. ДЕТЕНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОДЕССКОЙ МЭРИИ: – постоянная онлайн видеофиксация работы структурных подразделений и заседаний различных комитетов;- ежеквартальный публичный отчёт каждого структурного подразделения о проделанной работе в форме пресс-конференций (с видеофиксацией, привлечением общественности, СМИ и возможностью задать интересующие вопросы);- ОТКРЫТЫЕ КАБИНЕТЫ. Обеспечить свободный доступ одесситов ко всем органам местного самоуправления и их руководителям;- открытые заседания тендерных комитетов (онлайн-видеофиксация). – видеофиксация проверок с переводом документооборота контролирующих органов горсовета в электронную форму;- внедрение "Смарт Сити". Считаю, что нужно перейти от слов к делу и утвердить комплексный план диджитализации инфраструктуры города. Чем больше достоверной, оперативной и необходимой информации мы получаем, тем более эффективные меры мы можем принять для устранения существующих проблем. 6. ДЕРЕГУЛЯЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:- сокращение штата чиновников путем ликвидации структурных подразделений, которые дублируют функции друг-друга или признаны неэффективными по результатам аудита;- реорганизация структуры горсовета под современные требования;- создание «Одесского бизнес-омбудсмена». Данное лицо с уровнем полномочий не ниже заместителя городского главы будет рассматривать жалобы на городскую власть и представлять интересы малого и среднего бизнеса в городском совете; – мораторий на проведение проверок органами местного самоуправления малого и среднего бизнеса на время карантина и ситуации с пандемией COVID-19;- введение комплексных программ развития туристической привлекательности города и поддержки бизнеса, занятого в этой отрасли;- все вышеизложенное должно способствовать поднятию Одессы в рейтинге "Индекса конкурентоспособности и комфортности городов Украины" на лидирующие позиции".#Захистимо_Одесу

Опубліковано Захистимо Одесу Неділя, 11 жовтня 2020 р.
Поділитись